Trygghet och säkerhet i fokus när vi bygger för framtiden

”Det har spridit sig ett missmod i samhället där många tror att det inte går att göra någonting åt brottsligheten och otryggheten i samhället. Inget kunde vara mer fel.” 

Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige

FastighetsMässan: Vilka utmaningar står fastighetsbranschen inför inom de närmsta 2-3 åren?
Magnus: Covid-19 kommer att förändra samhället för lång tid framöver; resvanor, hur och var vi arbetar, ekonomin, brottsligheten m.m. Många av dessa utmaningar gäller också för fastighetsbranschen där intäkter kommer minska i spåren efter Covid-19. Samtidigt kommer Covid-19 innebära fler utsatta människor och fler utsatta områden vilket ställer nya krav på hur vi utformar våra bostadsområden, bostäder och offentliga rum. Mycket talar för ökade krav på branschen när kommunerna inom något år kommer åläggas ett ansvar att förebygga brott.

FastighetsMässan: Vilka förändringar kommer vi att se inom fastighetsförvaltning till följd av dessa utmaningar? 
Magnus: Behovet av att bygga bort brottsligheten och bygga in tryggheten kommer öka till följd av de ökade klyftorna i samhället. Det kommer också avspegla sig i förvaltningen av befintliga områden där behoven kommer bli större. Här ser vi redan i dag en ökad efterfrågan på produkter och tjänster som hjälper fastighetsbranschen att dels bygga säkert och tryggt från början (t.ex. handboken BoTryggt2030), dels göra rätt insatser för att öka tryggheten i befintliga områden (t.ex. genom Platssamverkan).

FastighetsMässan:
Du sitter med i FastighetsMässans styrgrupp. Vad hoppas du åstadkomma med ditt deltagande? 
Magnus: För oss som oberoende och icke-vinstdrivande tankesmedja handlar det om att sätta säkerhets- och trygghetsfrågan på agendan. Det har spridit sig ett missmod i samhället där många tror att det inte går att göra någonting åt brottsligheten och otryggheten i samhället. Inget kunde vara mer fel. Här har vi en viktig roll att visa prov på vad som faktiskt kan göras för att minska brottsligheten och öka tryggheten genom nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer.

Scroll to Top